Prekybos taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir „UAB Joma-sport” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, atsiskaitymo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Joma-sport.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės Joma-sport.lt svetainę. Jei Pirkėjas atlieka pirkimą neužsiregistravęs, tuomet Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis tvirtindamas užsakymą.

3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

4. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Joma-sport.lt turi teisę:

4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

4.3. juridiniai asmenys.

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių bendrųjų nuostatų 4 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Joma-sport.lt.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje Joma-sport.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį.

2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.

2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Joma-sport.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Joma-sport.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Joma-sport.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

3. Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4. Pirkėjo teisių 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

2. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Joma-sport.lt duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Joma-sport.lt. Internetinė parduotuvė Joma-sport.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Joma-sport.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5. Interneto parduotuvės Joma-sport.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį, jeigu suma per maža užsakymo vykdymui.

2. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 5 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Joma-sport.lt.

3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės Joma-sport.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas neatsiskaito už prekes įsigytas elektroninėje parduotuvėje Joma-sport.lt per 3 (tris) dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Joma-sport.lt skelbiamos sąlygos.

2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Joma-sport.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę, Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių pirkėjų teisės 2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių pirkėjų teisių 4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. PREKIŲ KAINOS

1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Joma-sport.lt nurodomos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą.

2. Elektroninėje parduotuvėje Joma-sport.lt pateiktas mažmenines (nubrauktas) kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar ofcialūs distributoriai. Nubrauktos kainos prie prekių yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.

3. Akcijos ir nuolaidos nesisumuoja. Specialūs pasiūlymai išpardavimo prekėms netaikomi.

9. ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA IR TERMINAI

1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

1.1. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu adresu Kareivių 11, Vilnius. (atsiskaityti bankine kortele galimybės nėra)

1.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į Joma-sport.lt banko sąskaitą

1.2.1. SEB Bankas: A/S LT477044060008243767

1.2.2. Paysera: A/S LT333500010002216568

2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 1.1, 1.2 punktuose aptartais būdais, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

3. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes ir sudarius sutartį su Pardavėju, į jo nurodytą elektroninio pašto adresą bus atsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita-užsakymas, o po apmokėjimo – PVM sąskaita-faktūra. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Elektroninė parduotuvė Joma-sport.lt įsipareigoja prekes pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 1-2 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Joma-sport.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Joma-sport.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje Joma-sport.lt, gali pasirinkti iš keletos prekių pristatymo būdų:

2.1. Pristatymas gavėjo adresu Lietuvoje (įskaitant ir Kuršių Neriją). Pristatymo kaina – 5eur su PVM.

2.2. Prekių atsiėmimas iš Joma-sport parduotuvės, adresu Kareivių g. 11, Vilnius. Šis atsiėmimo būdas yra nemokamas.

3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas kurjerių tarnyba – “Negė”.

4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Ypač svarbu registracijos formoje nurodyti teisingą pašto kodą, kadangi pagal jį kurjeris pristatys prekes ir telefono numerį, kuriuo galėtu pasiskambinti kurjeris.

5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama elektroninės parduotuvės kedai.lt punkte „Prekių pristatymas”.

11. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

1. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis taisyklių prekių grąžinimo  1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.

3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

3.7. kai prekė grąžinama, Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos;

4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

5. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

6. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo grąžintinų prekių gavimo dienos.

7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.

13. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Joma-sport.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

14. ATSAKOMYBĖ

1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Joma-sport.lt.

3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

15. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

3. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje Joma-sport.lt.

4. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja virtualius piniginius vienetus ir pasinaudoja šių Taisyklių Pirkėjų teisių 2 punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota virtualių piniginių vienetų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

5. Virtualūs piniginiai vienetai į litus nekeičiami.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Joma-sport.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.